ЭРГҮҮБОРТОН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны төрлийн багийн нэр. Энэхүү багийн шувуудын хошуу богино боловч завж нь бараг нүдний ар хүрэхүйц үргэлжилнэ. Нисэлт дундаа тэжээл барих дэлгэрэнгүй...