БЛИЦ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шуурхай, түргэн: блиц асуулт (товч тодорхой хариулт шаардсан асуулт).