БИШАГУН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[бичиг] Бяшуун, хянамгай, нягт, нарийн: чин бишагун (нэн хянамгай).