ДУУ ХУРААХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Дууны хэлбэлзлийг тусгай төхөөрөмжөөр бичиж авах.