БИЧИХ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Дууны хэлбэлзлийг тусгай төхөөрөмжөөр хураан авах: дуу бичих (аливаа дууг дуу бичлэгийн төхөөрөмжөөр хурааж авах), хоолой дэлгэрэнгүй... (тухайн дуу гарч буй хүний дуу болон дууны өнгийг хурааж авах).