БИТ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Тийм, үгүй (0, 1) гэсэн үзэгдлийн адил илрэлд агуулагдах мэдээллийн тоо хэмжээсийн нэгж, тооллын хоёртын тогтолцоо.