БИОЦЕНОЗ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Нэг төрлийн нөхцөлтэй газар оронд орших, хоорондоо харилцан холбоотой амьтан, ургамал, бичил биетийн нэгдэл.