БИОХЭМНЭЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Биологийн явц, үзэгдлийн эрчим, төрх байдлын орчилт хэлбэлзэл.