БИОМАСС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Тухайн газар амьдарч буй амьтан ургамлын тоо хэмжээ.