БИОМАНДАЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Амьд биетийн амьдардаг дэлхийн бүрхэвч, биосфер.