БИЙ БИЕЛГЭЭ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[бүжиг] Язгуур урлагийн нэгэн төрөл, монгол үндэсний бүжиг.