БИЕ ХҮН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Нийгмийн бодит байдлыг өөрчлөгч, бүтээгч, үйлдвэрлэгч үйл ажиллагаа, харилцааны гол эзэн, нийгэмших явцад бүрэлдсэн бодгаль хүн.