ПИГҮҮЖ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Үсийг буржийлгахад хэрэглэдэг хуванцар буюу төмөрлөг зүйлээр хийсэн гуурсан хэрэгсэл.