ДӨРӨВТ ШҮЛЭГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Монгол яруу найрагт эрт үеэс шүлгийг дөрвөн мөртөөр голлон бичиж иржээ. Зэрэгцэх, хаших, салаавчлах холбоцын аль нэгээр холбогдсон шүлгийн бадгийн дэлгэрэнгүй...