ХАДНААС ТӨРӨГЧ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[ургамал] Барагшин I . үз ()