БАРИШАД
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Үзэл санаа, үйл ажлаар ойр дотнын хүн, шадар хүн. ()