ДҮРЭМ БАРИХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Дүрмийг сахиж, ягштал дагах. ()