ХОЙМСОН ЗОХИОЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хоёр анги (дэвтэр) бүхий хэлхээ зохиол. ()