БАРААЖИХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бараа сайтай, бараа ихтэй болох ()