ГУРАМСАН ЗОХИОЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Гурван анги (дэвтэр) бүхий хэлхээ зохиол. ()