ХАДНЫ ШИМ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Барагшин. үз ()