ҮНЭЭН ХӨХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бануу. үз ()