ТӨЛГӨЧ ӨВС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бамбо. үз. ()