СҮЛЖЭЭ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[уран зохиол] Өгүүлбэрийн янз бүрийн бүтцийг хослуулан сүлжиж гаргасныг эсвэл баатрын сэтгэлийн хөдөлгөөн, авир төрхийг гаргахын тулд зориуд буруу дэлгэрэнгүй...