АНИВХИЙЛЭХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Нүдээ түргэн түргэн аниад байх, цавчих. ()