ДОЛООТ ШҮЛЭГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Европын яруу найрагт өргөн тархсан цаг тооны шүлгийн нэг хэлбэр бөгөөд долоон мөрөөс бүрддэг. ()