БАЛРАНГУЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Баларч тодорхойгүй болсон шинж. ()