БӨГСНИЙ АЖИЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[нутгийн аялгуу] Ард үлдсэн ажил, арын ажил. ()