ТӨЛӨӨЛӨЛ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хоорондоо ямар ч төсөөгүй зүйлсийг гадаад дотоод шалтгаант холбоогоор харилцан шүтэлцсэнээр нь хамааруулж нэгийг нөгөөгөөр нь орлуулж хэлэх уран дэлгэрэнгүй...