ХӨДӨӨСӨХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хөдөө очихыг ихэд хүсэмжлэх, хөдөөгийн аж амьдралыг санагалзаж хүсэх.