ОХОР СҮҮЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Монгол бичгийн зурам. Өлмий III-ыг үз. ()