ӨЛМИЙ III
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Монгол бичгийн зурам. "Эд" гэх мэт үгсийн сүүлд урагшаа харсан дэгээ мэт тэмдэг залгаж бичдгийг хэлнэ.