ШИЛЭН ДАНС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Төрийн байгууллагуудыг дансны мэдээллээ ард иргэд, олон нийтэд нээлттэй байлгахаар байршуулсан вэб сайт. ()

Улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоог хэлнэ.
Шилэн дансны тухай хууль

Тайлбар оруулсан: Д.Боролзой 2015-05-08

Улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоо юм.

Шилэн дансны тухай хууль

Зочин 2015-05-08 13:50:37


Улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоог хэлнэ.

Шилэн дансны тухай хууль

Д.Боролзой2015-05-08 13:56:47