ХУРГАН ДАРГА
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Албан байгууллагын бага тушаалын удирдах ажилтан. (Хаанаасаа хаалгач гэгчээр ялангуяа хурган дарга нар хэцүү.)