НУМ II
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Mонгол бичгийн зурмын нэг " ᡘ " . Бичлэгийн хэлбэр, байдлаар нь нэрлэсэн.