ХУЛДАЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хулдаас (Хөвсгөлийн Ш.Лхасангийн тайлбар)