ҮЙЛДЭГЧ

Үйлдэх хүн, ажил үйлийг хийгч: нүгэл үйлдэгч (нүгэл хийгч хүн) - Таван завсаргүй нүглийг үйлдэгч дэлгэрэнгүй... Зуун билиг.