үйлээ эдлэх
а. Зовлонгоо эдлэх; б. Хийсэн нүглийнхээ хариуг үзэх