ҮЗЭЛДЭХ I

Өөрийн үзэл баримтлалаа бусдад үнэмшүүлэхээр ятгах, тулган ярих.

Ижил үг:

ҮЗЭЛДЭХ II