ҮЗЭЛТЭН

Тодорхой нэг үзлийг баримталж буй этгээд: ардчилсан үзэлтэн (нийгмийн дэвшилтэт үзэл бүхий), дэлгэрэнгүй...

ардчилсан үзэлтэн нийгмийн дэвшилтэт үзэл бүхий
харгис үзэлтэн шударга бус үзэл бүхий хүн