ҮЗЭМЖТЭЙ

Үзэмж бүхий, аятай, тааламжтай: нүдэнд үзэмжтэй (харахад үзэмж сайтай, харахад аятай, зохимжтой) - дэлгэрэнгүй...