ҮЗЭСГЭЛЭН III

үзэсгэлэн гэрэлт (гучин хоёр оронтой тооны нэр).