ҮЗЭСГЭЛЭНТЭЙ

Үзэсгэлэн сайтай, үзэхэд аятай: үзэсгэлэнтэй байгаль (уул ус, ургамал ногоо жигдэрсэн байгаль), дэлгэрэнгүй...

үзэсгэлэнтэй байгаль уул ус, ургамал ногоо жигдэрсэн байгаль
үзэсгэлэнтэй орд харш маш сайхан барьж байгуулсан орд харш