есөн үе
хуланц, элэнц, өвөг, эцэг, өөрийн бие, хүү, ач, жич, гуч