харцаараа үдэх
бусдыг гарган өгөхдөө үг хэлэхгүй харсаар хоцрох