нэр баасдах
бусдын нэрийг бузарлан гутаах, нэр төрийг нь унагах