БААРТАГЛАХ II

1. Хоосон маяглах;


2. Бардам зан гаргаж аашлах.

Ижил үг:

БААРТАГЛАХ I