БААРУУХАН

Бааруу чанарыг нэмэгдүүлсэн, хорогдуулсан утга.