УВАХ :

увах цувах (уван цуван явах, цуврах), уван цуван (а. Юмны ганц нэгээр үйлдэх байдал дэлгэрэнгүй...

уван цуван а. Юмны ганц нэгээр үйлдэх байдал; б. Юмны дараа дараагаар болох байдал