уван цуван
а. Юмны ганц нэгээр үйлдэх байдал; б. Юмны дараа дараагаар болох байдал